دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

بهزاد آشتیانی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^